نوشته های عاشقاته و عارفانه ۲  چاپ
تاریخ : یکشنبه 17 خرداد 1388

خدایا همواره تو را سپاس می گذارم که هرچه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم آنها که باید مرا بنوازند می زنند آنها که باید همگامم باشند سد راهم می شوند آنها که باید حق شناسی کنند حق کشی می کنند آنها که باید دستم را بفشارند سیلی می زنند و آنها که باید در برابر دشمن دفاع کنند بیش از دشمن حمله می کنند ..... تنها از تو یاری طلبم تنها از تو پاداش گیرم و در حسابی که با تو دارم شریکی دیگر نباشد.
"دکتر شریعتی

 

 

 

انسان یعنی یک موجود رو به بالا عاشق آسمان تنها فرشته ای که به زمین افتاده است و تا به آسمانش باز نگردد و به سوی خدایش به پشت اسمان پرواز نکند از نالیدن آرام نمی گیرد.

"
دکتر شریعتی"

 

 

من راه تو را بسته ؛ تو راه مرا بسته ؛ امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم

 

"دکتر شریعتی"