کتاب (استاد مطهری و روشنفکران)  چاپ
تاریخ : دوشنبه 21 اردیبهشت 1388

 ۳- استاد مطهری و روشنفکران: 

 

" استاد شهید مطهّری درباره جزوه ی اسلام شناسی (درس 15-16) دکتر علی شریعتی در حسینیه ی ارشاد، می گوید: این جزوه مانند غالب نوشته های نویسنده از نظر ادبی و هنری اعلی است و از نظر علمی متوسط است و از نظر فلسفی کمتر ازمتوسط و از نظر دینی و اسلامی صفر است و می گوید این جزوه چیزی که نیست اسلام شناسی است؛ حداکثر این است که بگوییم اسلام سرایی یا اسلام شاعری است. " ص 35  

 

 

" از نظر استاد مطهّری اساسأ روشنفکر چه مقوله ای است؟

هیچ، نقش پیامبران و مذهب را ابتدا خواستند به عهده ی علم واگذارند که شکست خورد؛ بعد بر عهده ی فلسفه ها و مکتب های اجتماعی ، که آن هم شکست خورد؛ اخیراً روشنفکر ، مقوله خاصی است که نه عالم است و نه مومن مذهبی ، ولی ایمان مردمی دارد ، خود آگاهی انسانی دارد. از قبیل سارتر و فانون و حتی راسل که روشنفکران جامعه خودند و رسالت پیامبرانه دارند. ولی از نظر ما این خود نوعی دیگر از گریز از ایمان است در عصر ما که به شکست خواهد انجامید. " ص 61

 

"از نظر استاد مطهری دادن نسبتهایی از قبیل سُنیگری و وهابیگری به دکتر شریعتی بی اساس است و او در هیچیک از مسائل اصولی اسلام  از توحید گرفته تا نبوت و معاد و عدل و امامت ، گرایش غیر اسلامی نداشته است. ولی نظر به اینکه تحصیلات عالیه و فرهنگ او غربی بود وهنوز فرصت و مجال کافی نیافته بود در معارف اسلامی مطالعه ی وافی داشته باشد تا آنجا که گاهی از مسلّمات قرآن و سنت و فقه اسلامی بی خبر می ماند." پاورقی ص 64

 

"دکتر شریعتی دروصیت نامه خود خواستار پالایش این اشکالات و اشتباهات شد هر چند متأسفانه پس از مرگ او، این مهم به دست کسانی افتاد که صلاحیت آن را نداشتند ، برداشتهای آغاجری از دیدگاههای دکتر شریعتی را از جمله ی این موارد می توان شمرد."